MENU Search Basket Login
ÚVOD :: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.belluria.sk, spoločnosť Belluria s.r.o. zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s týmto zákonom sa rozumie:

 

Dotknutá osoba – kupujúci

 

Prevádzkovateľ – Belluria, s.r.o., Muškátová 17, 974 01 Banská Bystrica

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa – ulica, číslo, mesto, PSČ, číslo telefónu, emailová adresa, údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky, IP adresa, dátum a čas registrácie. V prípade, ak je kupujúci právnická osoba alebo podnikateľ aj obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ alebo IČ DPH. 

 

Účely spracúvania osobných údajov:

  • 1. Vystavenie daňového dokladu
  • 2. Doručenie objednávky na adresu zákazníka
  • 3. Marketingové účely a prijímanie newsletterových správ

 

Osobné údaje sú plne dôverné a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že uvedené osobné údaje môžu byť poskytované sprostredkovateľom, teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou Belluria, s.r.o., ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

 

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovak Parcel Service, s.r.o., Audítorská a účtovná spoločnosť s.r.o., ONOFFLINE s.r.o., Zásielkovňa.sk.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov – zmluva / súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

 

Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami, zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Na písomnú žiadosť dotknutej osoby budú osobné údaje z databázy vymazané a Belluria, s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

 

Kontaktná adresa
Belluria, s.r.o.
Muškátová 17
974 01 Banská Bystrica
E-mail: info@belluria.sk

 

Dotknutá osoba dáva zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely a prijímaním newsletterových správ. Prehlasujem, že ak mám menej ako 16 rokov, požiadal som svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov“ dobrovoľný súhlas k tomu, aby sme ju mohli informovať a kontaktovať za účelom marketingu.

 

Svoj súhlas so spracovaním údajov na marketingové účely môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Možnosti odhlásenia zo zasielania newsletterových správ:

  • 1. v každej emailovej správe nájdete odkaz "Zrušiť zasielanie newsletterov", po kliknutí na tento odkaz a potvrdení bude váš email vyradený z databázy
  • 2. v nastavení svojho účtu môžete zrušiť zasielanie newsletterových správ
  • 3. pošlite žiadosť na email info@belluria.sk a váš email bude vyradený z databázy

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby mohla byť uzavretá zmluva. V prípade, ak nám vyššie uvedené spracúvané osobné údaje nebudú poskytnuté, potom nemôže byť zmluva uzavretá.

 

Práva dotknutej osoby upravuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.